Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Madrasah Aliyah Al-Khoirot
  • Pengasuh Ponpes Al-Khoirot    : KH DR. Ahmad Fatih Syuhud, M.A
  • Kepala Madrasah                     : Muhammad Humaidi, S.HI
  • Komite Madrasah                     : Miseri Yusuf

Tidak ada komentar:

Posting Komentar